Liebe Anna!

Na, wia schnell die Zeit vergeaht.
50 sollsch du am 24. Dezember schu weang.

Hosch di wirklach guat g`holtn,
zählscht no long nit zu die Oltn.

Olls Guate zun 50ga !
J, V, F, E, H, A

bez.Anz.

Liebe Anna!

Na, wia schnell die Zeit vergeaht.
50 sollsch du am 24. Dezember schu weang.

Hosch di wirklach guat g`holtn,
zählscht no long nit zu die Oltn.

Olls Guate zun 50ga !
J, V, F, E, H, A

bez.Anz.